Ett hållbart skogsbruk för kommande generationer

Idag är miljöfrågan allas angelägenhet, där ett hållbart skogsbruk är en viktig del och ett av FNs globala mål för 2030.

Hållbarhet är ett nyckelord för mycket som sker i vårt samhälle och inte minst i vårt sätt att sköta och bruka skogen för ett hållbart skogsbruk. Till exempel så diskuteras det flitigt om hur olika brukningsmetoder för vår förnyelsebara naturresurs påverkar miljön eller inte påverkar miljön och den biologiska mångfalden.

Idag ställs höga krav på ett hållbart skogsbruk, hur planering för skötsel av skogsområden görs och hur bevarandet av den biologiska mångfalden säkerställs. Den värdefulla råvara som skogen ger ska täcka många behov både nu och i framtiden varför det är av största vikt att planera för beståndets välmående och kommande generationer av skog. Ett hållbart skogsbruk handlar också om att bevara nyckelbiotoper och andra områden som exempelvis används av människor som inte själva äger någon skog, men som nyttjar och vistas i skogen enligt allemansrätten.

Ett hållbart skogsbruk genom ett långsiktigt entreprenörskap

Att säkerställa en hög miljöhänsyn och en skonsam avverkning är endast en av många utmaningar för dagens skogsentreprenörer. Idag växer den svenska skogen mer än någonsin, och det tack vare ett mycket effektivt skogsbruk och föryngringsarbete. För att vi ska kunna fortsätta att bevara skogarna på ett hållbart sätt behövs resurser, kompetens och kunniga skogsentreprenörer som långsiktigt kan bedriva ett hållbart skogsbruk. I och med det får även hållbarhet ytterligare en innebörd, nämligen möjligheten för skogsentreprenörerna att bedriva effektiva företag med god lönsamhet och på så vis säkra kompetensförsörjningen inom skogsbruket framåt.

Skogsentreprenörens utmaningar handlar om allt ifrån att hitta och behålla bra personal, hålla en hög produktion, planera för en effektiv avverkning och kontinuerligt arbeta med uppföljning för att ha ett bra underlag inför kommande förhandlingar. Utöver det behöver skogsentreprenören även ha ett gott ledarskap och en bra förhandlingsteknik för att ha förutsättningar att bedriva ett lönsamt och därmed hållbart skogsbruk.

Skogsmaskiner för ett hållbart skogsbruk och lönsamt företagande

Även valet av maskiner påverkar skogsentreprenörens möjligheter till ett lönsamt företagande. Driftsäkerhet, bränsleeffektivitet samt snabb och smidig service är alla faktorer som påverkar maskinernas tekniska utnyttjandegrad och därmed också är avgörande för produktiviteten. I utvecklingen av dagens skogsmaskiner strävar man hela tiden efter att optimera dessa faktorer men även maskinernas förmåga att arbeta skonsamt och med minimal miljöpåverkan. Därför är även maskinernas konstruktion och egenskaper faktorer som bidrar till ett hållbart skogsbruk ur såväl ett miljö- som företagarperspektiv.

Kortvirkesmetoden – ett alternativ för ett hållbart skogsbruk

I Europa sker avverkning av skog oftast enligt den så kallade kortvirkesmetoden (Cut to Length), en metod som kräver få antal maskiner i skogen jämfört med andra avverkningsmetoder och därmed genererar mindre utsläpp och har en lägre negativ miljöpåverkan. Därmed ger metoden i större utsträckning förutsättningar för ett hållbart skogsbruk.

I kortvirkesmetoden arbetar en skördare i grupp med en skotare, där skördaren fäller träden och kapar dem i önskad dimension, medan skotaren fraktar virket från skogen till väg för vidare transport till industrin. För att kunna bedriva ett så hållbart skogsbruk som möjligt är det viktigt att noga planera avverkningen. Genom god planering kan förarna utföra ett för skogen skonsamt arbete där de undviker att köra på känsliga områden och att orsaka skador på kvarvarande träd.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.