Ett hållbart skogsbruk för kommande generationer

Idag är miljöfrågan allas angelägenhet, där ett hållbart skogsbruk är en viktig del och ett av FNs globala mål för 2030.

I Europa sker avverkning av skog oftast enligt den så kallade kortvirkesmetoden (Cut to Length), en metod som kräver få antal maskiner i skogen jämfört med andra avverkningsmetoder och därmed genererar mindre utsläpp och har en lägre negativ miljöpåverkan. Därmed ger metoden i större utsträckning förutsättningar för ett hållbart skogsbruk.

I kortvirkesmetoden arbetar en skördare i grupp med en skotare, där skördaren fäller träden och kapar dem i önskad dimension, medan skotaren fraktar virket från skogen till väg för vidare transport till industrin. För att kunna bedriva ett så hållbart skogsbruk som möjligt är det viktigt att noga planera avverkningen. Genom god planering kan förarna utföra ett för skogen skonsamt arbete där de undviker att köra på känsliga områden och att orsaka skador på kvarvarande träd.

Idag ställs höga krav på ett hållbart skogsbruk, hur planering för skötsel av skogsområden görs och hur bevarandet av den biologiska mångfalden säkerställs. Den värdefulla råvara som skogen ger ska täcka många behov både nu och i framtiden varför det är av största vikt att planera för beståndets välmående och kommande generationer av skog.

Ett hållbart skogsbruk handlar också om att bevara nyckelbiotoper och andra områden som exempelvis används av människor som inte själva äger någon skog, men som nyttjar och vistas i skogen enligt allemansrätten.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.